آمار جمعیتی

.اطلاعات آماری محله:
طبق اطلاعات موجود ، جمعیت این محله 48050 نفر بوده که از این
تعداد 47.67 درصد زن و 52.32 درصد مرد هستند. تعداد خانوار
8594 و بعد خانوار 4.07 ، تعداد خانوار به واحدهای مسکونی 1.65
، تعداد خانواده شهدا 88 خانواده ، تعداد زنان خود سرپرست 66 نفر
، تعداد افراد دارای درآمد بدون کار 23800 نفر ، درصد باسوادی 70
درصد و تراكم ناخالص جمعيت 2/ 544 نفر در هكتار در مقابل 111 نفر
در هكتار در سطح تهران است.