مراکز ورزشی

               مشخصات مراکز ورزشی واقع در ناحیه2منطقه 10 ردیف نام مجموعه ورزشی مساحت زمین(متر مربع) مساحت زیربنا(مترمربع) نوع امکانات تعداد طبقات تاریخ احداث نام محله نشانی و تلفن 1 زمین ورزشی روباز 250متر مربع            هاشمی  خ شهیدان تقاطع هاشمی  2 زمین ورزشی روباز 330متر مربع           هاشمی  میدان جی خ شهید چراغی پشت پارک 3 زمین ورزشی روباز 320مترمربع            هاشمی  میدان جی خ شهید چراغی پشت پارک 4 زمین ورزشی روباز 150مترمربع           هاشمی  مالک اشتر کوچه کریمان 5 زمین ورزشی روباز 30مترمربع           هاشمی  خ شهیدان میدان جی  6 خودیاحی      خصوصی بدنسازی /رزمی      هاشمی  خ جیحون بین مرتضوی و کمیل  7 سلطان     خصوصی بدنسازی /رزمی      هاشمی  خ مالک اشتر نرسیده به دستغیب 8 شادفر     خصوصی بدنسازی /رزمی      هاشمی  خ کمیل خ شاه محمدی  9 حر     شخصی بدنسازی /رزمی      هاشمی  خ جیحون پایین تر از مرتضوی