مدارس

Add Content...

لیست اسامی مدارس ابتدایی دخترانه منطقه 10

92-91

ردیف

نام آموزشگاه

تلفن مدرسه

نام و نام خانوادگی مدیر

ناحیه-محله

آدرس

1

اسوه

66683254

حکمت السادات فنونی

ناحیه 2- محله هاشمی

انتهای خ مرتضوی بعد از جیحون

2

برکاتی

66882860

مینا حقیقی نظری

ناحیه2-محله کارون جنوبی

خ هاشمی بین کارون قصر الدشت

3

شاهد طلوع فجر

66831121

اختر سر آبادانی

ناحیه 2- محله هاشمی

خ هاشمی نرسیده به جیحون

لیست اسامی مدارس ابتدایی پسرانه منطقه 10

سال تحصیلی 92-91

ردیف

نام آموزشگاه

تلفن مدرسه

نام و نام خانوادگی مدیر

ناحیه-محله

آدرس

1

ابوطالب

66837121

مهتاب آذر پور

ناحیه 2

خ جیحون بعد از هاشمی ک ش کریمی

2

عمار

66880381

سعیده کاظمیان

ناحیه 2

انتهای مرتضوی بعد از جیحون

لیست اسامی دبیرستان  دخترانه منطقه 10

سال تحصیلی 92-91

ردیف

نام آموزشگاه

تلفن مدرسه

نام و نام خانوادگی مدیر

ناحیه

آدرس

1

استقلال

66834120

بهجت فتحی

ناحیه 2

خ هاشمی نرسیده به جیهون

2

نمونه فرهنگ(دختران)

66367110

رعنا اکبری

ناحیه 2

خ هاشمی ک شهید بیابانی

لیست اسامی مدارس راهنمایی پسرانه منطقه 10

ردیف

نام آموزشگاه

تلفن مدرسه

نام و نام خانوادگی مدیر

ناحیه-محله

آدرس

1

پاسداران انقلاب

66846323

حسن علیزاده

ناحیه2 -هاشمی

انتهای خ مالک اشتر ک نوری زادگان

سال تحصیلی 92-91

لیست اسامی مدارس راهنمایی دخترانه منطقه 10

سال تحصیلی 92-91

ردیف

نام آموزشگاه

تلفن مدرسه

نام و نام خانوادگی مدیر

ناحیه-محله

آدرس

1

حضرت زینب (س)

66830736

خدیجه رشیدی

ناحیه 2-هاشمی

انتهای خ مرتضوی

3

فرزانگان 3(تیز هوشان)

66379787

مهناز صادقیان

ناحیه2-هاشمی

خ هاشمی نرسیده به جیحون ک بشیری

لیست اسامی مدارس راهنمایی غیر دولتی دخترانه منطقه 10

سال تحصیلی 92-91

1

غیر دولتی ندای ریحانه

66375051

شیرین شاه محمدی

ناحیه2

خ جیحون بعد از هاشمی ک قهرمان

لیست هنرستان های فنی و حرفه ای و کارودانش(دخترانه و پسرانه) منطقه 10

سال تحصیلی 92-91

ردیف

نام آموزشگاه

جنسیت

نام و نام خانوادگی مدیر

تلفن

آدرس

غیر دولتی

پسرانه

دخترانه

1

شهید مصطفی خمینی

*

آذرکارگر

66369200

66676778

66676777

خ هاشمی بین میدان هاشمی و جیحون ک شهید بیابانی ناحیه 2

2

محمد فرح بخش

*

حسین حقدوت

66865453

انتهای خ امام خمینی ناحیه 2