تاریخ شفاهی


 

نام مدیر کانون تاریخ شفاهی:زینب مظفری 

تحصیلات: دیپلم

ایمیل:mozafari@yahoo.com